TOS – Uvjeti usluge

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA DRUŠTVA

DHH d.o.o.

UVODNE ODREDBE

Ovim Uvjetima korištenja usluga društva DHH d.o.o. (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između trgovačkog društva DHH d.o.o., sa sjedištem u Puli, Dalmatinova 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130039906, OIB: 25444746329, kao Pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža DHH d.o.o., a koje usluge su objavljene na web stranici www.studio4web.com i poznate/prezentirane kroz brand “Studio4web“, i Korisnika pod kojim se smatra svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača.

Na sve međusobne odnose između društva DHH d.o.o. kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

1. PRIVATNOST

1.1. Studio4web se obavezuje da neće prodavati, distribuirati ili na neki drugi način otkriti informacije o korisnicima. Zadržavamo mogućnost prijenosa korisničkih podataka na drugu tvrtku u slučaju prijenosa poslovanja Studio4web, a sukladno svrsi njihova prikupljanja. Takav prijenos korisničkih podataka te njihova obrada, izvršavati će se isključivo u svrhu s kojom je korisnik upoznat, odnosno u svrhu izvršavanja usluga koje korisniku pruža Studio4web (narudžbe usluge, izdavanje ponuda i faktura te registracija naziva domena), odnosno, u slučaju prijenosa poslovanja na treću osobu, ta treća osoba. Korisnički podaci će se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja, odnosno u svrhu izvršenja ugovora kojega je korisnik stranka. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korisnik daje slobodno i izričito očitovanje volje kojom izražava suglasnost s obradom njegovih korisničkih podataka u svrhe utvrđene ugovorom sa Studio4web, odnosno, u slučaju prijenosa njegovog poslovanja na treću osobu, sa tom trećom osobom. Korisnik, prihvaćanjem ovih Uvjeta, daje privolu za prikupljanje, prijenos i daljnju obradu korisničkih podataka u naprijed navedene svrhe Studiu4web, te trećoj osobi koja preuzme poslovanje Studia4web.

U navedenim slučajevima, smatra se da je Korisnik dao prethodnu privolu za davanje osobnih podataka trećoj osobi koja je preuzela poslovanje Studio4weba, a radi izvršenja ugovora kojega je Korisnik stranka. Prihvaćanjem ovih Uvjeta smatra se da je Korisnik informiran o davanju osobnih podataka na korištenje drugom primatelju, na naprijed opisani način.

1.2. Dosta vremena posvećujemo pomaganju anti-spam organizacija. Također smo 100% angažirani u progonjenju spamera. Ukoliko ćemo vas morati kontaktirati u vezi vašeg korisničkog računa ili usluge to ćemo učiniti isključivo putem elektroničke pošte.

1.3. Ako ste prijavljeni na primanje obavijesti povremeno možete primiti informativne poruke od nas.

1.4. Slobodni ste u svako vrijeme pretplatiti se ili otkazati pretplatu na primanje naših obavijesti.


2. ZADOVOLJSTVO JE ZAJAMČENO, 90 DANA GARANCIJE

2.1. 90 dnevna izjava o garanciji odnosi se samo na shared web hosting i reseller web hosting pakete, u garanciju nisu uključeni VPS paketi, dedicated serveri, registracija domena, SSL certifikati, softverske licence, dodaci usluga, WordPress predlošci te sve ostalo nenavedeno ovdje.

2.2. Ukoliko ste zbog bilo kojeg razloga nezadovoljni sa uslugama koje vam pružamo, tijekom prvih 90 dana možete zatražiti u pisanom obliku, preko elektroničke pošte ili preko obrasca za poništenje da prekinemo sa pružanjem usluge, te imate pravo na potpuni povrat uplaćenih sredstava. Također morate navesti i detaljan opis razloga koji su vas potakli na poništenje (koje zahtjevamo za bilo koji zahtjev za prekidom usluge, bez obzira na vrijeme).

2.3. Ukoliko je uz hosting uslugu naručena i registracija domene (besplatna u cijeni paketa ili uz dodatno plaćanje), iznos povrata biti će umanjen za iznos cijene registrirane domene. Domena vam ostaje na korištenje do kraja isteka registracije zakupa.

2.4. Mi smo jedini sudac o tome dali su vaši razlozi valjani i dali su poduzeti svi mogući koraci sa vaše ili naše strane da bi se ispravila situacija koja je izazvala prestanak interesa za uslugu.


3. NOVI WEB HOSTING RAČUNI I PRIJENOS POSTOJEĆIH

3.1. Svi novi web hosting korisnički računi zakupljeni na našoj stranici postavljajuju se trenutno pomoću našeg sustava. Prilikom registracije primiti ćete dvije poruke uključujući korisničke podatke za logiranje na hosting račun nakon kupnje.

3.2. Kada se prijavljujete za našu uslugu, ukoliko ne spremite vaše podatke za spajanje na hosting računa, možete se prijaviti u korisničke stranice te pod opcijom “E-mail poruke” pročitati sve pouke koje smo vam poslali, a među ostalima i poruku sa podacima za spajanje na novi hosting račun. Adresa korisničkih stranica glasi https://user.studio4web.com

3.3. Kod zakupa nekog reseller paketa unutar paketa možete dodati do 100 hosting račun kod najmanjeg paketa i neograničen broj hosting račun kod najvećeg reseller paketa.

3.4. Ukoliko imate potrebu za instalacijom veće količine hosting računa, pod većom količinom smatra se preko 200 hosting računa, preporučamo vam zakup dedicated servera kako bi mogli nesmetano rasti te svojim klijentima i dalje osigurati stabilan server te u svakom trenutku dostupne web stranice.

3.5. Kombiniranje dva ili više hosting računa u jedan nije dozvoljeno, za više dostupnih resursa preporučamo zakup većeg hosting računa ili VPS, tj. dedicated servera.

3.6. Besplatno ćemo vam premjestiti postojeći cPanel hosting račun sa drugog hosting providera kod nas. Ukoliko imate potrebu seliti više od 20 hosting računa možemo vam ponuditi uslugu seljenja po cijeni od 25,00kn za svaki dodatni cPanel hosting račun.

3.7. Zadržavamo pravo privremenog suspendiranja te usporavanja rada pojedinih hosting računa instaliranih sa naše strane ili od strane reseller klijenta ukoliko isti na bilo koji način utječu na smanjanje brzine rada i stabilnost web hosting servera, tj. prema pravilima o dozvoljenom korištenju serverskih resursa.


4. IMENA DOMENA, PRIJENOS DOMENA

4.1. Kako bi ime vaše domene usmjeravalo na server na kojem je vaš novi hosting račun, morate promjeniti vaš DNS (Domain Name Servers) kod vašeg registra domene. Ovaj proces nije prijenos domene.

4.2. Što je ustvari prijenos domene? Ukoliko želite fizički premjestiti vašu domenu na Studio4web sa vašeg prvobitnog registra, morate kreirati korisnički račun na https://user.studio4web.com stranici i naručiti prijenos naziva domene.

4.3. Prebacivanje (transferiranje) domene će vas stajati prema navedenoj cijeni na stranici. Taj iznos služi za jednogodišnje produženje registracije domene, a koje je dodatak na vaš sadašnji pretplatnički period od prijašnje registracije. Detalje o tome kako se vrši prebacivanje (transferiranje) domena nalazi se u našoj bazi znanja.

4.4. Kod zakupa pojedinih hosting paketa ostvarujete pravo na besplatnu registraciju jedne vršne domene u trajanju od godinu dana. Točna specifikacija besplatne domene navedena je uz narudžbu svakog hosting paketa.

4.5. Besplatna registracija domene vrijedi za prvu godinu ili sve godine korištenja naručenog hosting paketa. Prilikom narudžbe, kod svakog hosting paketa je navedeno na koji rok poklanjamo besplatnu registraciju domene te unutar kojeg intervala plaćanja je registracija domene besplatna. Besplatno registrirana domena ne može se prebaciti, pod čime se smatra premještaj registracije i promjena DNS adresa na bilo koje druge osim naših, kod drugog hosting providera naredne dvije (2) godine. U slučaju zahtjeva za prijenos domene kod drugog providera ili promjenu DNS adresa na bilo koje druge osim naših korisnik je dužan podmiriti troškove registracije domene za obje godine registracije prema važećem cjeniku registracije i produženja domena. Zadržavamo pravo odbijanja davanja odobrenja za prijenos domene ili promjenu DNS-a ukoliko nije izvršena uplata dvogodišnje registracije domene.

4.6. Kod .hr domena postoje dvije vrste registracije domene, besplatna i naplatna registracija domene. Ponuda za besplatnom registracijom .hr domene odnosi se na registraciju besplatne .hr domene. U slučaju da ne ostvarujete uvjete potrebne za registraciju besplatne .hr domene ponudit ćemo vam registraciju naplatne .hr domene po redovnoj cijeni iste.

4.7. Studio4web će poduzeti potrebne mjere da registrira ime domene korisniku koji to zatraži. Pojedini nazivi domena su prilikom provjere slobodni za registraciju, no ukoliko se naziv domene prilikom zaprimanja uplate ne može registrirati, bilo da je netko u međuvremenu registrirao taj naziv domene ili je naziv domene rezerviran od strane matičnog registra koji vodi vršne domene, Studio4web ne odgovara za slučaj nemogućnosti registracije tog naziva. Korisnik u tom slučaju ima pravo javiti neki drugi naziv domene uz dodatnu doplatu razlike u cijeni (ukoliko ista postoji) ili zatražiti povrat uplaćenog iznosa za registraciju naručene domene.

4.8. Prilikom registracije domena koje su na akciji obratite pažnju da je takve domene po akcijskoj cijeni moguće registrirati samo za vrijeme trajanja akcije. Domene koje su naručene za vrijeme trajanja akcije, a plaćene nakon isteka akcije nećemo biti u mogućnosti registrirati bez doplate iznosa do pune cijene registracije domene. Korisnik u tom slučaju ima pravo odabrati neku drugu ekstenziju domene uz dodatnu doplatu razlike u cijeni (ukoliko ista postoji) ili zatražiti povrat uplaćenog iznosa za registraciju naručene domene.

4.9. Korisnik je odgovoran za pravovremenu obnovu registracije imena svoje domene. Studio4web ne preuzima odgovornost ako korisnik ne obnovi ime svoje domene na vrijeme.

4.10. Ako je ime vaše domene bilo registrirano preko nas, vi morate provjeriti i poduzeti sve odgovarajuće radnje kako bi obnovili ime domene prije isteka pretplatničkog roka.

4.11. Studio4web ne odgovara za nastalu štetu ukoliko se produženje domene ne obavi na vrijeme, tj. najkasnije pet (5) dana prije isteka trenutnog perioda zakupa registracije domene


5. PROMOTIVNE AKCIJE

5.1. Iz razloga promocije usluga, povećanja prodaje ili naplate Studio4web povremeno aktivira promotivne kodove koji se mogu upisati prilikom narudžbe neke od hosting usluga. Svi kreirani promotivni kodovi vrijede za kupnju hosting računa ili domena na minimalan rok od jedne godine i maksimalan rok do tri godine, osim u slučaju kada je to drugačije navedeno u obavijesti o promotivnoj akciji koja je objavljena na našoj web stranici.

5.2. Promotivni kodovi vrijede isključivo za kupnju novih hosting računa i domena, osim ako nije drugačije navedeno u obavijesti o promotivnoj akciji koja je objavljena na našoj web stranici.

5.3. Otkazivanje postojećih usluga i istovremeno ponovni zakup novih usluga, a sve u svrhu ostvarivanja dodatne pogodnosti iz promotivne akcije nije dozvoljeno.

5.4. Hosting usluga zakupljena putem promotivne akcijske ponude može se otkazati unutar 8 dana od uplate.

5.5. Hosting usluga zakupljena putem promotivne akcijske ponude ne može se kombinirati, spajati ili na bilo koji drugi način povezati sa drugim hosting uslugama.

5.6. Hosting uslugu koja se jednom otkaže nije moguće ponovno zakupiti najmanje 30 dana od datuma otkazivanja.

5.7. Svi pokušaji manipulacijom promotivnim akcijskim kodovima strogo su zabranjeni i biti će sankcionirani otkazivanjem zakupljene usluge bez mogućnosti provrata uplaćenog iznosa.

5.8. Popusti, redovni popusti, akcijski popusti i promotivni kodovi ne mogu se kombinirati i jedan isključuje drugi.


6. AFFILIATE RAČUNI

6.1. Kada preporučite nekoga na naše stranice sa vašim jedinstvenim suradničkim affiliate ID brojem, na računalo posjetitelja pohranjuje se cookie zapis u trajanju od 3 mjeseca, a koji sadrži vaš suradnički affiliate ID broj. Ukoliko dotični posjetitelj napusti našu stranicu i vrati se kasnije te obavi narudžbu vi ćete i dalje primiti proviziju.

6.2. Zarada od svake uplate preporučenog klijenta za kupnju ili produženje VPS ili dedicated servera iznosi 5%.

6.3. Zarada od svake kupnje bilo kojeg shared ili reseller paketa iznosi 35%

6.4. Iznos od 5% ili 35% uplaćuje se na vaš affiliate račun 30 dana nakon uplate naručene hosting usluge.

6.5. Kompletan iznos sa affiliate računa može se povući na korisnički račun nakon što je iznos zarade preko affiliate računa veći od 100,00kn.

6.6. Affiliate suradnik ne može na svoje korisničke podatke naručiti hosting uslugu preko svojeg vlastitog suradničkog ID broja ili affiliate kupona za popust i proviziju. Ukoliko se to ipak dogodi, naručeni hosting račun biti će suspendiran i neće biti isplaćena provizija. Kod prvog takvog prekršaja poslat ćemo upozorenje, dok ćemo kod drugog prekršaja trajno isključiti affiliate suradnički račun uz nepovratno brisanje svog do tada zarađenog iznosa.

6.7. Zarađeni iznos može se povući na kredit korisničkog računa i iskoristiti za plaćanje bilo koje usluge koju imamo u ponudi.

6.8. Isplata zarađenog iznosa trenutno je moguća samo na žiro račun tvrtke ili obrta, tj. kod pravnih osoba.

6.9. Svi pokušaji manipulacijom affiliate računima i promocijskim affiliate kodovima strogo su zabranjeni.


7. PLAĆANJA, RAČUNI, FAKTURE

7.1. Kad se pretplatite na naše usluge vi se pretplaćujete na prepaid uslugu. Što znači da unaprijed plaćate korištenje naručene usluge do naručenog datuma.

7.2. Ponuda za produženje pretplate šalje se isključivo putem e-maila 15 do 30 dana prije isteka pretplatničkog roka.

7.3. Podsjetnik za plaćanje po kreiranoj ponudi šalje se 3 dan prije datuma valute plaćanja te 1, 3 i 5 dana nakon datuma valute plaćanja.

7.4. Hosting račun za koji nije plaćeno produženje po kreiranoj ponudi 8 dana nakon datuma valute privremeno će biti suspendiran.

7.5. Ukoliko se produženje hosting usluge ne plati 45 dana nakon datuma valute, na ponudi će biti zaračunata naknada za čuvanje podataka u iznosu od 15% iznosa ponude, a minimalno 50,00kn.

7.6. Ukoliko se produženje hosting usluge ne plati 90 dana nakon datuma valute, hosting račun biti će automatski obrisan sa servera uz mogućnosti vraćanja podataka sljedećih 30 dana plaćanjem jednokratne naknade u iznosu od 50,00kn ili kupnjom novog hosting paketa na koji ćemo vratiti podatke iz posljednje dostupne backup arhive.

7.7. Uplate primamo preko kreditnih kartica, naloga za plaćanje, putem poštanske uplatnice ili PayPal-om.

7.8. Plaćanje putem kreditnih kartica je automatizirano ukoliko je kreditna kartica evidentirana u našem sustavu i kao način plaćanja usluge je odabrano automatizirano plaćanje kreditnom karticom.

7.9. Automatska naplata kreditne kartice vrši se svakog dana u vremenu od 07:45 do 08:30 sati, 3 dana prije datuma valute ponude.

7.10. Kod plaćanja privatnih VPS i dedicated servera uplata mora biti zaprimljena odmah po kreiranju ponude, a najkasnije u roku od 5 dana. Ukoliko ne zaprimimo uplatu do datuma valute server će biti označen kao otkazan i isključen unutar 4 dana od isteka datuma valute.

7.11. U slučaju dugovanja nova narudžba usluge nije moguća sve dok se ne podmiri prethodno dugovanje. Također, zadržavamo pravo isključenja korisničkog računa (a time i svih usluga unutar njega) u slučaju nepodmirenog dugovanja u trajanju dužem od 45 dana.

7.12. Svaka zaprimljena uplata biti će usmjerena na podmirenje dugovanja, sortirano prema datumu, od najstarijeg prema najnovijem. Iznimka su uplate u slučaju redovnog poslovanja, kada će uplate biti usmjerene na podmirenje fakture po kojoj je iznos i uplaćen.

7.13. Molimo vas da sva vaša pitanja vezana za plaćanje uputite na naš odjel računovodstva.

7.14. Instalacije raznih web skripti, aplikacija te održavanje istih naplaćuje se 240,00kn+PDV (300,00kn) po satu rada, jedinica naplate je pola sata, 120,00kn+PDV (150,00kn).

7.15. Sve cijene navedene na web stranici iskazane su u kunama sa uključenim PDV-om u iznosu od 25%.

7.16. Studio4web zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene tečaja kune u odnosu na referentnu valutu za više od 2.5% (€1,00 EUR = 7,50kn).

7.17. Sva plaćanja bit će izvršena u kunama. Iznos Vaše kreditne kartice koja je vezana na Paypal račun biti će terećen kroz konverziju cijene u eurima ili dolarima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Aktualni tečaj možete provjeriti klikom na tečajnu listu.

7.18. Kod terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

7.19. Sve cijene na Studio4web web stranicama izražene su u kunama. Možete odabrati prikaz cijene u eurima ili dolarima, ali uzmite u obzir da na taj način dobivate samo informativnu vrijednost prema HNB tečaju, dok se samo plaćanje vrši u kunama.

7.20. Fakture (račune) Studio4web izdaje u elektroničkom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost.

7.21. Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja usluga suglasni ste sa prihvatom takvog računa ispostavljenog kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi. U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost računom u elektroničkom obliku, ispostavljenom kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.


8. OTKAZIVANJE USLUGE

8.1. Shared web hosting, reseller web hosting, VPS i dedicated serveri – Ukoliko želite otkazati uslugu, potrebno je popuniti zahtjev za otkazivanje usluge preko korisničkih stranica u roku od minimalno 15 dana prije isteka trenutnog zakupa usluge. Ukoliko vaš zahtjev za otkazivanje usluge ne zaprimimo unutar tog vremenskog roka, biti ćete dužni podmiriti naknadu za produženje usluge u skladu sa kreiranom ponudom za produženje usluge

8.2. Ukoliko otkažete pretplatu na uslugu, no naplata sa kreditne kartice se i dalje nastavi iz razloga kao što je 1) greška Studio4web osoblja 2) greška kartičnog providera naplate 3) greškom bilo koje druge ustanove za naplatu sredstava sa kartice, nećemo se smatrati odgovornim za povrat naplaćene naknade po pretplaćenim sredstvima koja su izdana od strane vaše financijske ustanove.

8.3. Otkazani hosting račun i/ili otkazana domena ne može se ponovno naručiti minimalno 30 ili više dana, tj. sve dok iste usluge nisu potpuno obrisane iz Studio4web sustava.


9. NAPLATA PREKORAČENJA

9.1. Naše usluge su progamirane tako da mogu udovoljiti većinu scenarija za različite potrebe naših korisnika. Ipak, vaše potrebe mogu varirati i zahtjevati dodatne izvore, posebno u području kapaciteta i prometa na web stranicama. Mi nećemo nikada automatski naplatiti iznos sa vaše kreditne kartice ako vaš korisnički račun zahtjeva veće kapacitete. Vi morate održavati vašu e-mail adresu ispravnom u vašem cPanelu i korisničkom računu, tako da možete primiti email poruku (obavijest) kad vaš korisnički račun dostigne određeni limit određen isključivo našim sistemom, npr. kada ukupan utrošak bandwidtha (prometa, propusnosti) naraste na 80% i više posto od maksimalno dostupnog kapaciteta. Tada nas možete kontaktirati da zakupite veću kvotu za vaš račun. Ukoliko nas ne kontaktirate, sistem će automatski isključiti vašu stranicu ukoliko je došlo do prekoračenja maksimalno dozvoljenog kapaciteta prometa po vašem hosting računu


10. REFUNDIRANJE/OTKAZIVANJE PRETPLATE

10.1. Ako iz bilo kojeg razloga Studio4web ne ispuni navedenu uslugu ili klijent sam zatraži otkazivanje računa unutar prvih 90 dana korištenja usluge, proporcionalna nadoknada biti će izračunata i isplaćena klijentu na bankovni račun ili neki drugi način, a ovisno o načinu uplate za uslugu. Naknada neće biti isplaćena ako su naša pravila u vezi ovih usluga prekršena i zbog čega je Studio4web prinuđen prijevremeno otkazati pružanje usluge.

10.2. U slučaju da Vi zatražite otkazivanje pretplate, jednom kad je Vaša pretplata otkazana daljnja upotreba usluge biti će Vam onemogućena. Potom će biti izbrisana u roku od 24 sata. Ako iz bilo kojeg razloga Vaša pretplata bude otkazana i ostane otkazana biti će poništena nakon 30 dana.

10.3. Naknada za prijevremeno otkazivanje hosting računa iznosi 50,00kn po otkazanom hosting računu. Naknada za prijevremeno otkazivanje računa namiruje se iz izračunatog iznosa za povrat. U slučaju da je izračunati iznos za povrat manji od iznosa naknade za otkazivanje klijent se neće teretiti za doplatu razlike do punog iznosa naknade za otkazivanje.

10.4. U slučaju da je uz zakupljenu hosting uslugu besplatno registrirana domena, iznos povrata umanjuje se za puni iznos registracije domene, a u slučaju da je iznos za povrat manji od punog iznosa cijene domene, klijent se obvezuje podmiriti razliku do punog iznosa cijene registracije domene.

10.5. Usluge SSL certifikata, licenci (cPanel/WHM, Softaculous, antiexploit, web servis, operativnog sustav) nije moguće refundirati. Licence ostaju korisniku na korištenje do isteka njihove valjanosti.

10.6. Registraciju domene moguće je otkazati unutar roka od 4 dana od inicijalne registracije. Obnovu domene nije moguće otkazati, obnovljena domena ostaje u vašem vlasništvu do isteka njezine registracije i možete je nastaviti koristiti ili preseliti kod drugog registrara. Otkazivanje domene plaća se 10,00kn


11. SADRŽAJ

11.1. Studio4web vjeruje u slobodu govora, ali ipak, bilo koji sadržaj (pisani, slikoviti ili osmišljeni) u sljedećim područjima neće biti toleriran i biti će razlog za trenutačno otkazivanje usluga (u većini slučajeva korisnik će biti u mogućnosti sačuvati svoje datoteke u arhiviranom dokument) – rasizam, netrpeljivost zbog boje kože, uvjerenja ili religijskih vjerovanja, vulgaran i nepristojan jezik prema bilo kome osim sebi samome, bilo koji uvredljiv i zlonamjeran sadržaj.

11.2. Sadržaj za odrasle osobe (+18) NIJE DOZVOLJEN na našim serverima i razlog je trenutnom suspendiranju hosting usluge.

11.3. Vi rukovodite vašom web stranicom i odgovarate za njezin sadržaj. Mi nemamo osoblje niti potrebno vrijeme za stalno praćenje web hosting servera koji imaju stalno rastući i promjenjivi sadržaj. Ipak, ukoliko Studio4web primi upozorenje u vezi sumnjivog sadržaja na stranici na nekom od Studio4web servera, raspraviti ćemo slučaj sa vama i zatražiti trenutačnu ispravku. Ako nas bilo tko kontaktira u vezi sadržaja koji je pronađen na Studio4web serveru u vezi intelektualnih i autorskih prava ili ako žele da se isti uklone, zahtjevamo legalnu dokumentaciju kako bi poduzeli bilo koju daljnju akciju.
Studio4web zadržava pravo privremenog isključivanja hosting računa do okončenja rasprave. Studio4web se ne može i neće smatrati odgovornim za bilo koju štetu nastalu uslijed i nakon privremenog isključivanja hosting računa.

11.4. U slučaju detektirane zaraze hosting računa malicioznim kodom, server će vam automatski na email adresu upisanu unutar cPanela poslati obavijest. Molim vas da nas žurno obavijestite o koracima i rokovima u kojima će te poduzeti potrebne mjere kako biste osigurali da web stranica nastavi raditi ispravno i bez da ugrožava sigurnost ostalih korisnika web servera i posjetitelja same stranice.

11.5. Ukoliko u roku od 48 sati ne očistite hosting račun privremeno ćemo onemogućiti posluživanje web stranice zbog kršenja sigurnosnih pravila na poslužitelju.

11.6. Ukoliko otklanjanje malicioznog sadržaja prepustite nama, zaračunat ćemo vam troškove sanacije problematične web stranice po cijeni radnog sata sistemskog administratora u iznosu od 240,00 kn + PDV x broj sati potrebnih da se problem sanira.

11.7. Redovno kreiranje backup arhiva sadržaja na hosting računu odgovornost je korisnika usluge. Studio4web iz preventivnih razloga izrađuje backup svih podataka, no isti nije i ne može se smatrati sigurnosnom kopijom podataka u niti jednom slučaju. Studio4web nije odgovoran za konzistentnost podataka na hosting računu i backup prostoru. Svaki korisnik web hosting usluge odgovoran je za izradu backup arhive podataka na zakupljenom hosting računu te za spremanje istih na neku treću sigurnu lokaciju. U slučaju potrebe korisnik je odgovoran za vraćanje podataka natrag na zakupljeni hosting prostor.


12. ODGOVORNOST

12.1. Studio4web ne promovira, ne tvrdi i ne daje obećanja u vezi usluga ponuđenih od strane naših korisnika i neće biti odgovoran za sporove ili zahtjeve protiv navedenih korisnika.

12.2. Niti u kojem slučaju Studio4web neće biti odgovoran za bilo koju direktnu, indirektnu, popratnu, nastalu uslijed, specijalne ili primjerene štete ili bilo koje druge štete, nastale kroz korištenje ili upotrebu ove web stranice ili bilo koje informacije, usluge ili proizvoda priskrbljenog kroz vašu web stranicu.

12.3. Mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kojeg servera u našem mrežnom sustavu i nećemo poduzeti nikakve akcije protiv bilo kojeg upitnog (sumnjivog) materijala ili akcije dok web stranica u pitanju ne bude prijavljena našem odjelu za zloupotrebu, preko e-maila ili pismeno na adresu.


13. SPOROVI

13.1. Studio4web će sve eventualne nesuglasice u korišenju usluge sa korisnikom pokušati riješiti mirnim putem i dogovorom na obostrano zadovoljstvo. U slučaju da to nije moguće, nadležan je Trgovački sud u Pazinu odnosno Općinski sud u Puli, Stalna služba u Pazinu, ovisno o prirodi spora.


14. PODNOŠENJE PRIGOVORA

14.1. Sukladno članku 10. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo korisnike da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte,

 • na adresu: DHH d.o.o., Dalmatinova 4, 52100 Pula, Hrvatska
 • na telefaks broj: 049/502-646
 • na e-mail adresu: feedback@studio4web.com

14.2. Studio4web se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.


15. IZMJENE I DOPUNE UVJETA USLUGA

15.1. Studio4web zadržava pravo izmjene i dopune uvjeta usluga u bilo kojem trenutku, bez prethodnog obavješavanja korisnika te nije odgovoran za eventualne posljedice proizašle iz promjene uvjeta usluga.

15.2. U slučaju izmjene i dopune uvjeta korištenja, postojeći korisnici imaju rok od 30 dana od dana izmjene i dopune uvjeta usluge unutar kojih mogu zatražiti otkazivanje korištenja usluga, u protivnom se smatra da je korisnik suglasan sa novim uvjetima korištenja usluga.

15.3. Izmjene i dopune uvjeta korištenja usluga stupaju na snagu odmah po objavi na ovim stranicama.

Posljednja izmjena i dopuna uvjeta korištenja usluga: 21.03.2017.

POVEŽITE SE S NAMA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

KORISNIČKE STRANICE

Email adresa:

Lozinka:

KLIJENTI O NAMA

 • Marijan Relković

  Iznimno profesionalna i kvalitetna usluga. Vrlo brzo riješavanje problema. Daleko najozbiljniji i najpouzdaniji.

 • Ivo Kljajić

  Već nekoliko godina sam korisnik i zaista sam prezadovoljan. Korisnička podrška izuzetno brzo i korektno obavlja svoj posao i čitajući ostale komentare složio bih se s jednim korisnikom u mišljenju: "Zaista jedna poštena i odgovorna tvrtka u ovoj banani od države".

 • Saša Pantelić

  Najbolje hosting usluge sa povoljnom cijenom na ovim područjima. Podrška je izuzetna i ako tako ostane surađivat ćemo još dugo. Kao i prošle godine predlažem ih za Super brand.

 • Jurica Kukovec

  Odlično! Bolji, pristupačniji, pregledniji, hosting i podršku nisam vidio... Samo tako dalje, imate moju punu podršku.

 • Branko Bralić

  Jako sam zadovoljan otkada sam počeo koristiti vaše usluge. Jednostavno nemam nikakvih primjedbi. Sve se radi do kraja profesionalno i odgovorno.

 • Bernardo Klarić

  Nemam primjedbi, a sviđa mi se ažurnost u odgovorima na probleme ili nedoumice.

 • Marinko Stanić

  Najpovoljnije cijene za stabilnu uslugu.Tehnička podrška brza i efikasna.Preporuke svima!

 • Tonči Morić

  Što reći, već godinama sam na Studio4web i moja iskustva su toliko pozitivna da bi svima na svijetu savjetovao S4W. Nikada nikakve greškice, ako se dogodi problem s moje strane stvar se riješi u 2-3 sata, što niti najveće svjetske hosting kompanije nisu u stanju napraviti. Ekipa iz S4W hvala Vam što zbog vas nema straha i brige oko svoji web stranice! Ostanite takvi i dalje!

 • Danijel Vranešić

  U kratko, vrlo sam zadovoljan s uslugom. Korisnička podrška je odlična i od velike pomoći. Cijene su i više nego prihvatljive. Vrhunska kvaliteta i niska cijena, vrlo sam zadovoljan!

 • Marin Begić

  Definitivno najkvalitetniji i najjeftiniji hosting na hrvatskom tržištu. Odličan support i puno dodatnih opcija (35% affiliate, reward points, plaćanje Paypalom). Samo nastavite, svaka čast!

 • Davor Đurinić

  Prezadovoljan sa uslugom. Nemam zamjerke. Samo tako nastavite. LP

 • Antonio Bašković

  Brza, pouzdana i kvalitetna tehnička podrška. Brza aktivacija svih usluga, same pohvale!

 • Dean Hudoletnjak

  Jednostavno najbolji hosting, podrška za 5. Moja preporuka svima !

 • Dunja Despotović

  Iznimno smo zadovoljni uslugom, pouzdanošću i brzinom odgovora od strane korisničke podrške. Svakako preporučujemo!

 • Marijan Perica

  Već godinama koristim usluge Studio4web-a. Zasigurno najbolja korisnička podrška koja se može dobiti kod nas. Preporučujem svima, sve pohvale... Miron svaka čast ... moje poštovanje !!!

 • Daria Valenčak

  Sva pohvala na iznimno brzim reakcijama na upite, profesionalizmu, pouzdanosti i odnosu prema korisniku. Premašili ste naša očekivanja. Bravo!

 • Domagoj Franc

  Koristio sam puno domaćih i stranih hostinga ali Studio4web je moj omiljeni izbor

 • Ivona Maček

  Ivona Maček

  Profesionalnost, brzina kod odgovora na upit i sve najbolje

 • Neven Bičanić

  O suradnji sa Studio4web koja već traje 5 godina mogu samo reći sve najbolje izuzetna susretljivost brzina i profesionalnost, u svakom slučaju topla preporuka.

 • Ivica Brajković

  Odlični, brzi i pouzdani!

 • Luiza Gortan

  Sve što mi treba tu je. Podrška brza i efikasna (što mi je najbitnije). Omjer cijene i kvalitete savršen.

 • Vladan Pavković

  Zahvaljujem na visokom angažmanu koji se vidi u odnosu prema nama i našim potrebama. Potpuno smo mirni i zadovoljni kod vas. Sjedi5.hr

 • Ivana Benčina

  Pa mislim da se nemate u čemu još poboljšati, svoje ste usluge dotjerali do savršenstva. Nikad nisam vidjela da u Hrvatskoj itko radi kao Vi!!!! Kad bi svi u Hrvatskoj radili kao Studio4web, mogli bi biti mala Švicarska!!! Svaka čast!!!

 • Emil Mustać

  Nikakvih zamjerki. Sve se jednostavno i lako odradi preko korisnickog sucelja.

 • Darko Rakić

  Ažurnost na nivou, podrška odlična. Jedna od boljih hosting usluga u Hrvatskoj. Profesionalnost na nivou, pristupačnost odlična, samo naprijed.

 • Alida Mezić

  Jako sam zadovoljna sa uvijek brzim i konkretnim odgovorima, uvijek 100 postotnim rješenjem problema. Vrlo ugodna suradnja, preporučam svakome tko želi/treba sigurno parkirane stranice.

 • Darko Hlušička

  Mnogi danas nose atraktivna imena svojih kompanija i hvale se da su profesionalci, no ja znam samo za jednog pravog: Studio4web. Hosting koji sam slučajno primijetio na jednoj stranici prije mnogo godina nisam niti jednom do sada pomislio promijeniti već sasvim suprotno - otvaram nove domene i hosting račune za sebe i klijente isključivo ovdje i niti na kraj pameti mi nije promijeniti ovako dobar hosting.

 • Igor Loborec

  Znate onaj osjećaj kada obučete jaknu, hlače ili nešto treće sto niste dugo nosili, gurnete ruku u džep, a kad ono, u džepu 100 kn? Jednak osjećaj se javlja pri poslovanju sa Studio4web-om. Od brzine odgovaranja na upite, ljubaznosti, stručnosti, cijena, širine ponude, dostupnosti servera, brzine servera, .... kod ove hosting tvrtke nema loše strane i veselim se dugogodišnjem poslovanju s njima.

 • Dražen Paun

  Definitivno najbolja usluga što se tiče web hostinga, registracija domena, brzih i korisnih odgovora na upite i zahtjeve. Toplo preporučam svima.

 • Marko Glavić

  Već 6 godina, 24sata online, uz Studio4web. Ocjena, izvrstan(5)

 • Davor Pukljak

  Izuzetno sam zadovoljan suradnjom. Svi korisnički upiti rješavaju se brzo i pouzdano.

 • Borna Zeba

  Sve što sam tražio sam i dobio. Bez ikakvih problema ili predugačkih čekanja. Korisnička podrška na visokoj razini. Reagira brzo i pruža informacije koje korisnik i očekuje dobiti.

 • Hrvoje Bušić

  Fantastična, brza i kvalitetna usluga bez čekanja. Izuzetno ljubazan odnos i visoka razina ophođenja ne samo prilikom kupnje već i prilikom rješavanja problema. Čisto zadovoljstvo!

 • Ena Bičanić

  Odlična, pouzdana, povoljna usluga i solidna podrška. Sve pohvale.

 • Dario Džimbeg

  Zadovoljstvo je raditi sa S4W jer sve eventualne probleme rješavaju u kratkom roku. Podrška je zaista fenomenalna!

 • Gligo Tomanović

  Dugogodišnji sam korisnik usluga Studio4web-a i prilično sam zadovoljan. Radujem se nastavku uspješne saradnje.

 • Siniša Bralić

  Više no zadovoljavajuća razina podrške sastoji se od brzine, kvalitete i potpunosti odgovora na sva do sada postavljena pitanja.

 • Ivan Sušanj

  Izvrsna usluga i odlična korisnička služba.

 • Jose Manuel

  Hi, I love the Reward Points addon. Thanks for your great support and addons!

 • Davor Nujic

  Najbolji web hosting koji se može pronaći u regiji. Osobno sam ga preporučio svim svojim kolegama i poslovnim partnerima koji me pitaju gdje smjestiti svoju web stranicu. Brzinu supporta koju pružaju kolege iz Studia4Web može biti uzor svim drugim hosting providerima iz cijeloga svijeta, jednom riječju FASCINANTNO ;) Topla preporuka svima koji traže brz, kvalitetan, pouzdan i cijenovno JEFTIN webhosting!!!

 • Dominik Pintarić

  Više od 5 godina surađujemo sa Studio4web-om i pokazali su se kao vodeća hosting tvrtka u Hrvatskoj. Inovativnost, znanje, iskustvo i stručnost su glavne prednosti ove tvrtke. SAMO NAPRIJED!

 • Desiree Agić

  Imam odlično iskustvo s obzirom da je odlična podrška. Uvijek sam dobila brz odgovor kad sam imala pitanje ili problem. Ostanite takvi pa ću i dalje uvijek rado preporučivati Vaše usluge. Najbolje je što onda putem affiliate programa dobijem proviziju!

 • Antonio Vukorepa

  Vrlo sam zadovoljan kompletnom uslugom, pogotovo kvalitetnom korisničkom podrškom.Na sve moje upite odgovorili ste u roku pola sata i riješili sva pitanja i probleme.

 • Tomislav Erman

  Uptime odličan! Korisnička podrška brza,uljudna,profesionalna i ekspertna! Za svaku pohvalu!

 • Jovica Nikšić

  Zadovoljni smo brzinom odgovora na upite i suradnjom kroz ove 4g.

 • Ivan Mišić

  Do sada najbolji hosting (ništa ne brane niti ograničavaju, svaki upit je riješen gotovo isti dan na zadovoljstvo mene kao korisnika). Preporučam svakome tko želi kvalitetan, ali povoljan hosting :)

 • Marino Bobetić

  U višegodišnjem korištenju usluga Studio4web-a nikad se nisam osjećao uskraćen. Cijene su pristojne i pristupačne, služba za korisnike ljubazna i susretljiva. Nemojte se pokvariti i ostat ćemo skupa još dugo vremena ;)

 • CloudLinux

 • cPanel

 • WHM

 • Roundcube

 • MySQL

 • PHP

 • phpMyAdmin

 • Apache

 • Nginx

 • Softaculous

© Copyright 2006-2017 Studio4web. Sva prava zadržana.