Rekurzivna promjena prava pristupa na svim direktorijima i poddirektorijima:
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
Rekurzivna promjena prava pristupa na svim datotekama u svim direktorijima i podirektorijima:
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
 VAŽNO:  Obavezno se morate nalaziti u direktoriju unutar kojeg se naredba izvršava, u protivnom se može pruzročiti nepovratna šteta (čak i obavezna reinstalacija kompletnog OS-a i svih aplikacija) !!!

Rekurzivno listanje svih pronađenih datoteka određenog naziva. Promjena -print u -exec izvršava određenu naredbu nad pronađenim datotekama.
find . -name \*.txt -type f -print //ispisuje sve pronađene .txt datoteke
find . -name \*.txt -type f -exec echo {} \; //ispisuje sve pronađene .txt datoteke
find . -name \*.txt -type f -exec rm -v {} \; //briše sve .txt datoteke
Rekurzivno listanje svih datoteka:
find . -type f -print
Rekurzivno pretraživanje svih datoteka za određenim tekstom uz ispis pronađene linije:
find . -exec grep "studio4web.com" '{}' \; -print
Rekurzivno pretraživanje svih datoteka za određenim tekstom uz ispis samo datoteke u kojoj je tekst pronađen:
find . -exec grep -q "studio4web.com" '{}' \; -print