Preporučene postavke za korištenje email servisa (podebljano)

Vrsta servera Sigurnost Prijava Port

SMTP server

za odlazne poruke  

Obična ne kriptirana AUTH 25 
Sigurna veza (TLS) StartTLS 587
Sigurna veza (SSL) SSL 465
    

POP3 server

za dolazne poruke 

Obična ne kriptirana AUTH 110
Sigurna veza (SSL) SSL 995
    

IMAP server

za dolazne poruke  

Obična ne kriptirana AUTH 143
Sigurna veza (TLS) StartTLS 143
Sigurna veza (SSL) SSL 993